Статут

1. Загальні положення

1.1. Благодійна некомерційна організація “Муніципальна лікарняна каса” / надалі – Організація / створена установчими зборами Засновників від 18 лютого 1999р. протокол №1
1.2. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, законом про благодійні організації , а також цим Статутом.
1.3. Організація вирішує покладені на неї завдання у тісній взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування , приватними та громадськими організаціями , а також з відповідними організаціями інших держав.
1.4. Діяльність Організації поширюється на територію Волинської області.
1.5. Місцезнаходження Організації: Волинська обл., м.Луцьк , пр.Волі 1а.

2. Мета, завдання і напрямки діяльності організації

2.1.Основною метою діяльності Організації є сприяння якісному наданню медичної допомоги населенню міста шляхом фінансової підтримки наявних закладів охорони здоровая м.Луцька. 2.2.Основними завданнями Організації є: – сприяння створенню умов для максимального безоплатного лікування хворих в закладах охорони здоров”я і в першу чергу малозабезпеченим категоріям населення; – надання допомоги хворим у повноцінному і достатньому харчуванню в стаціонарах лікарень міста; – сприяння в медичній і соціальній реабілітації інвалідів; – фінансова і організаційно-методична підтримка державних програм по боротьбі з соціальними хворобами /туберкульоз , венеричні захворювання, алкоголізм , наркоманія /, які набувають характеру епідемії;
-пропаганда здорового способу життя, сприяння розвитку фізичної культури та підняттю загальноосвітнього санітарного рівня населення;
-підтримка охорони материнства і дитинства.
2.3.Для виконання завдань Організація в установленому порядку:
-акумулює фінансові та матеріальні ресурси і інвестиції в програми, проекти, спрямовані на благодійну діяльність Організації;
-сприяє організації і фінансуванню стажування лікарів міста у провідних клініках України і зарубіжжя ;
-сприяє розвитку прогресивних методик лікування хворих з придбанням інструментарію і обладнання через відповідні фонда інших держав, спілки, діаспори і т.д. ;
-сприяє створенню нових робочих місць для інвалідів з метою їх соціальної реабілітації;
-сприяє застосуванню елементів бюджетно-страхової медицини в закладах охорони здоров”я міста;
-здійснює видавничу діяльність та засновує засоби масової інформації;
-вносить пропозиції стосовно премій медикам – професіоналам високого фаху за видатні досягнення в галузі охорони здоров”я , подає допомогу обдарованим здібним студентам /дітям , вихідцям з малозабезпечених сімей/;
-надає матеріальну допомогу активним працівникам Організації , медпрацівникам зі скрутним матеріальним становищем.

3.Юридичний статус організації

 

3.1.Організація є юридичною особою , має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банку, здійснює облік та веде звітність у встановленому порядку. 3.2.Організація набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації. 3.3.Організація має круглу печатку із зображенням власної символіки та своїм найменуванням , штампи , бланки встановленого зразку, свою атрибутику та символіку. 3.4.Організація з моменту державної реєстрації , набуває майнові права і несе обов’язки , може бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді. 3.5.Організація має право виступати засновником спільних підприємств, товариств , утворювати відповідно до чинного законодавства , свої філії, представництва та установи в Україні та поза її межами, з метою виконання статутних завдань. 3.6.Організація має право видавати газету . 3.7.Організація має право набувати і розташовувати свої грошові кошти в облігаціях займів , сертифікатах та інших цінних паперах; проводити згідно з чинним законодавством України господарську та іншу комерційну діяльність через створені госпрозрахункові установи та організації, які є юридичними особами з метою забезпечення виконання статутних завдань. 3.8.Укладати будь-які цивільно- правові угоди та здійснювати інші повноваження, що не суперечать чинному законодавству та статуту.

4. Члени організації, їх права та обов»язки

 

4.1. До складу організації входять колективні та індивідуальні члени.

4.2. Колективними членами можуть бути підприємства, організації громадські організації , які визнають Статут організації, сплачують внески , добровільно надають матеріальну , організаційну та іншу допомогу Організації у виконанні статутних завдань і не фінансуються з держбюджету. Прийом колективних членів здійснюється на підставі їх заяв. Колективні члени не мають відособлених прав на окремі об”єкти, що складають власність Організації, в тому числі, на об”єкти, внесені як вклад у Статутну Організацію. Колективні члени беруть участь у роботі Організації в особі своїх працівників. 4.3.Ідивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України іноземних держав, які досягли 18-річного віку. 4.4.Члени Організації мають право : – обирати і бути обраними в керівні органи Організації; – брати участь у заходах, що проводяться Організацією; – звертатись до Організації за отриманням матеріальної підтримки та користуватися всіма її інформаційними джерелами; 4.5.Члени Організації зобов’язані: – дотримуватися вимог Статуту, рішень керівних органів; – сприяти діяльності Організації; – вчасно сплачувати внески; – брати активну участь у реалізації Статутних завдань Організації. 4.6.Членство в Організації припиняється або шляхом виключення внаслідок грубого порушення Статутних вимог.

 

5.Організаційна структура та керівні органи організації

 

5.1.Вищий керівний орган Організації – загальні збори;
Виконавчий орган – Правління Організації;
Контролюючий орган – наглядова рада. 5.2.Вищим керівним органом Організації є загальні збори, які є правомочними, якщо на них присутні не менше 60% членів Організації. Всі рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. 5.3.Загальні збори мають право приймати рішення про передачу , при необхідності, частини належним їм повноважень Правлінню Організації. 5.4.Загальні збори скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на рік. Про дату проведення загальних зборів і порядок денний члени організації повідомляються не пізніше, ніж за 30 днів до початку їх роботи. 5.5.До виключної компетенції загальних зборів належить : визначення стратегічних напрямків діяльності організації; затвердження Статуту та внесення змін та доповнень до нього; обрання прямим та відкритим голосуванням Правління Організації та наглядової ради; заслуховування звітів Правління Організації та наглядової ради; 5.6.Виконавчим органом Організації є Правління , яке обирається строком на 3 роки . Правління Організації: – визначає та затверджує штатний розпис і розміри оплати праці штатних працівників ; – здійснює прийом індивідуальних та колективних членів Організації, та виключення із членів Організації; – приймає рішення про створення газет, журналів, радіо та телерадіокомпаній, про входження Організації до міжнародних / неурядових / громадських об’єднань і вихід з них, про створення в установленому порядку навчальних закладів , підприємств і інших госпрозрахункових організацій; прийняття рішення про порядок розподілення коштів та інших активів Організації між набувачами благодійної допомоги; – організовує проведення загальних зборів ; – вирішує інші питання, передбачені законодавством України , за винятком віднесених до компетенції загальних зборів ; – обирається по мірі необхідності, але не рідше 1-го разу на три місяці; – обирає Голову Правління. 5.7.Голова Правління: без додаткового доручення представляє Організацію у взаємовідносинах з державними органами виконавчої влади, громадськими, міжнародними громадськими /неурядовими/ об’єднаннями та організаціями; відкриває рахунки в установах банку; укладає договори і забезпечує їх виконання; підписує банківські та інші документи Організації; приймає та звільняє працівників; видає накази та розпорядження; здійснює інші повноваження, що не суперечать чинному законодавству та Статуту. 5.8.Контролюючим органом Організації є наглядова рада. Наглядова рада призначається загальними зборами. У склад ради входять Голова та чотири члени із строком повноважень на три роки. Наглядова рада відповідає перед загальними зборами за свою діяльність, подає їм звіти про проведення ревізії, також висновки по цих звітах.

 

6.Майно та кошти організації

6.1. Майно Організації становлять основні фонди та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі. Майно Організації належить їй на праві власності.
6.2.Джерелами формування майна та коштів Організації є: грошові і матеріальні внески засновників; безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій , установ громадян України та іноземних громадян ;відрахування від доходів від виробничо- господарської діяльності створених Організацією підприємств організацій, видавничої діяльності;інших, не заборонених діяльністю надходжень.
6.3.Використання коштів:
на виплати, необхідні для виконання статутних завдань та цілей;
на утримання штатних працівників;
на витрати, необхідні для реалізації розділу 2. цього Статуту;
на інші витрати, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту.

7.Звітність та контроль

7.1.Організація здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. 7.2.Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається чинним законодавством. 7.3.Контроль за окремими сторонами діяльності Організації здійснюють : державна податкова адміністрація, державні органи, на які покладено ці функції, інші органи відповідно до законодавства України в межах їх компетенції, Наглядова рада. 7.4.Організація має обов”язок з періодичного, але не рідше одного разу на рік оприлюднення повних звітів про джерела залучення коштів ( майна) для здійснення благодійної діяльності та про напрямки їх використання, а також про надання таких звітів будь- якому благодійнику такої організації , за запитом останнього .

 

8.Міжнародна діяльність організації

8.1.Організація може вступати як колективний член до різних національних та міжнародних організацій, діяльність яких відповідає і сприяє виконанню його цілей і завдань. 8.2.Організація може підтримувати прямі міжнародні зв”язки, а також брати участь у здійсненні заходів ,що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

 

9.Порядок внесення змін і доповнень в Статут організації та порядок припинення діяльності Організації

9.1.Зміни і доповнення в Статут приймаються на загальних зборах і підлягають державній реєстрації. 9.2.Припинення діяльності Організації відбувається шляхом ліквідації або реорганізації / злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення /, які проводяться за рішенням загальних зборів, у випадках , передбачених законодавством , суду або арбітражного суду.Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку . 9.3. Ліквідація Організації здійснюється у визначеному законом порядку ліквідаційною комісією, яка утворюється загальними зборами, а у випадку, передбаченому законом – судом або арбітражним судом . 9.4. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовуються за вказівкою загальних зборів на благодійні цілі. 9.5. Всі документи при ліквідації Організації, строк зберігання яких не закінчився , передаються в архів , а при реорганізації залишаються у правонаступників .